Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij X
Strona główna » Przewodnik interesanta » Gospodarka odpadami
Wyszukiwarka

Gospodarka odpadami

Poleć znajomemu
Twoja wiadomość (kliknij tutaj):

Gospodarka odpadami

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH
 NA TERENIE MIASTA I GMINY WOLBROM
 
Ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) wprowadzono wiele istotnych zmian do obecnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, szczególnie dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (są to nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, społeczna lub publiczna).
Art. 6c ust. 2c w/w ustawy stanowi, że przystąpienie właściciela nieruchomości niezamieszkałej do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej.
W myśl ww. przepisu właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy złożyli poprzednio deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i są objęci zorganizowanym przez gminę systemem odbioru odpadów komunalnych, mogą w nim pozostać lub z niego wystąpić.
W związku z powyższym w terminie do 30 września 2020 r. właściciele nieruchomości niezamieszkałych powinni złożyć do Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu pisemne oświadczenia (druk do pobrania) o pozostaniu lub wystąpieniu z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W przypadku wyrażenia zgody na pozostanie w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, usługa odbioru odpadów komunalnych będzie kontynuowana na podstawie nowej deklaracji (druk do pobrania), którą należy złożyć do tut. Urzędu w terminie do 30 września 2020 roku.
Złożenie nowej deklaracji jest konieczne ze względu na zmiany stawek opłat oraz wprowadzenia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Obowiązujące od 1 października 2020r stawki opłaty za pojemnik i worek z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, będą wynosić:
1)    pojemnik o pojemności 120 l – 6,33 zł
2)    pojemnik o pojemności 240 l – 12,65 zł
3)    pojemnik o pojemności 1100 l – 58,00 zł
4)    pojemnik o pojemności 7000 l – 369,09 zł
5)    worek o pojemności 120 l (wyłącznie na odpady segregowane) – 18 zł
W przypadku niedopełnienia przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – stosując stawki opłaty podwyższonej, jak poniżej:
1)     pojemnik o pojemności 120 l – 18,00 zł
2)    pojemnik o pojemności 240 l – 36,00 zł
3)    pojemnik o pojemności 1100 l – 174,00 zł
4)    pojemnik o pojemności 7000 l – 1050 zł
5)    worek o pojemności 120 l (wyłącznie na odpady segregowane) – 54 zł
 
W przypadku nie wyrażenia zgody na pozostanie w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są:

1. Zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom, którego wykaz znajduje się na stronie internetowej pod adresem: www.wolbrom.pl w zakładce gospodarka odpadami, uwzględniającą wymogi określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wolbrom;
2. Okazać ww. umowę w Urzędzie Miasta i Gminy w Wolbromiu (pok. 106) i jednocześnie złożyć  tzw. „deklarację zerową” anulującą dotychczasowy obowiązek opłaty.

Uwaga: Zgodnie z art. 6c ust. 2b ww. ustawy nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszką mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, pozostają w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 przywołanej powyżej ustawy właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie są objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi są obowiązani do udokumentowania w formie umowy pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom ma obowiązek kontrolowania posiadania przedmiotowych umów i dowodów uiszczenia opłat za odbiór odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie są objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

 


Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Wolbromiu w Referacie Ochrony Środowiska pok. 203 lub pod numerami telefonu 32 7065301 w godzinach pracy Urzędu: od poniedziałku do piątku od 7.00-15.00.

 

 
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

1 lipca 2013 r. obowiązują znowelizowane przepisy w sprawie odbioru odpadów  komunalnych. Właściciele nieruchomości na terenie gminy Wolbrom powinni odpowiednio wcześniej wypowiedzieć umowy wiążące je z firmami odbierającymi odpady komunalne, tak aby przestały one obowiązywać ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r. Posiadanie osobnej umowy nie zwalnia właścicieli nieruchomości z obowiązku uiszczenia opłaty na rzecz gminy, a wcześniejsze umowy nie wygasną automatycznie poprzez wprowadzenie nowych regulacji prawnych.

W nowym systemie opłaty za wywóz odpadów od mieszkańców są ustalane na podstawie wypełnionego i dostarczonego do tut. Urzędu przez właścicieli nieruchomości druku odpowiedniej deklaracji, zgodnej z wzorem uchwalonym przez Radę Miejską w Wolbromiu (DRUK DEKLARACJI DO POBRANIA).

Nową  deklarację należy złożyć do Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu w terminie 14 dni od momentu powstania nieczystości na terenie nieruchomości

Od 2019 roku zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi!

 

Zgodnie z uchwałą Nr XVI/163/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XIX/182/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Wolbrom stawki opłat kształtują się w następujący sposób:

 

  stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałych wynosi 15,00 zł za jeden miesiąc

 

Zgodnie z uchwałą wprowadzono zróżnicowanie tej opłaty w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość w sposób następujący:

 

  Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałych wynosi 15,00 zł za jeden miesiąc (odpady zbierane w sposób selektywny w gospodarstwach 1-5 osób).

  stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałych wynosi 10,00 zł za jeden miesiąc (odpady zbierane w sposób selektywny w gospodarstwach powyżej 5 osób).


Kwotę opłaty będzie stanowić iloczyn kwoty bazowej i liczby osób zadeklarowanych w gospodarstwie.

UWAGA!
W przypadku nie wypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka opłaty ulegnie podwyższeniu i stanowić będzie kwotę 30,00 zł miesięcznie za mieszkańca.   

Opłatę za dany miesiąc należy uiszcza się bez wezwania do końca miesiąca, a  indywidualny rachunek bankowy, przyznany każdemu mieszkańcowi, oraz podmiotowi, który złożył deklarację.

 

Z opłat Gmina Wolbrom pokryje wszystkie koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w skład których wejdą koszty:

  • odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów (w tym także odpadów segregowanych, wielkogabarytowych, zużytych opon, przeterminowanych leków, elektrośmieci);
  • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów;
  • obsługi administracyjnej tego systemu.
DOMKI LETNISKOWE oraz nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe:
 
  • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub w przypadku innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe stanowi stawkę ryczałtową w wysokości 169,00 zł
  • W przypadku nie wypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny z nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub w przypadku innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe stawka stanowić będzie dwukrotność i wyniesie 338,00 zł.


POJEMNIKI I WORKI
Każda nieruchomość  wyposażona jest w komplet worków do segregacji odpadów oraz pojemniki na odpady niesegregowane o odpowiedniej pojemności wynikającej z zapisów w Regulaminie utrzymania czystości na terenie Miasta i Gminy Wolbrom.

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYWOZU ODPADÓW
Wywóz odpadów  odbywa się  zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez firmę wywożącą odpady:

Odpady komunalne zmieszane – 1 raz w miesiącu w przypadku firm wg złożonej deklaracji
Odpady segregowane  – 1 raz w miesiącu
Odpady biodegradowalne  – 2 razy  miesiącu
Zużyty sprzęt RTV i AGD – 2 razy w roku
Odpady wielkogabarytowe  – 2 razy w roku
Zużyte opony  – 2 razy w roku

Poza harmonogramem w/w odpady segregowane można zawozić do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Transport odpadów do punktu mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Na terenie Gminy Wolbrom funkcjonuje punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tzw. PSZOK, który mieści się w Wolbromiu przy ul. 1-Maja 59, wjazd od strony WZWKGKiM..

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00, soboty w godz. 8.00-13.00.

Do utworzonego Punktu można oddawać wysegregowane odpady pochodzące wyłącznie z gospodarstw domowych jak:
1) odpady zebrane selektywnie (papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe),

2) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone,

3) przeterminowane leki,

4) chemikalia,

5) zużyte baterie i akumulatory,

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

8) zużyte opony,

9) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

10) popiół,

11) inne odpady określone na podstawie odpowiednich przepisów wykonawczych.

- Regulamin PSZOK

 

PRZETERMINOWANE LEKI NALEŻY ZANIEŚĆ DO APTEKI

Przeterminowane leki należy wyrzucać do pojemników ustawionych w wyznaczonych aptekach:

Apteka przy Rynku, Wolbrom, ul Krakowska 2

Apteka w Przychodni, Wolbrom, ul. Skalska

Apteka w Pawilonie, Wolbrom, ul Skalska Pawilon 1A

Apteka Bliska, Wolbrom, ul. Krakowska 43

Twoja Apteka, Wolbrom, ul. 1-Maja 39

Apteka Mediq, Wolbrom, ul. Mariacka 6

Apteka Echinacea, Łobzów 155

 WAŻNE!!!
 Należy bezwzględnie segregować śmieci, jeżeli zostało to zadeklarowane. Nieprzestrzegającym tej zasady zostaną naliczone opłaty jak za odpady zmieszane. W każdej chwili można dokonać zmiany deklaracji.
Zachęcamy jednak - w trosce o wielkie dobro jakim jest nasze środowisko naturalne do segregowania śmieci.
Każda plastikowa butelka poddana recyklingowi pozwala zaoszczędzić energię potrzebną do świecenia 100 watowej żarówki przez 4 h, z 35 butelek PET powstaje jedna kurtka polarowa, 1 tona makulatury oszczędza 17 drzew

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Wolbrom w roku 2017.

Oceń nasze strony

Aktualna ocena: 4,1 (Ocen: 9)

Sesja rady miejskiej

Relacja Sesji Rady Miejskiej online

Wydarzenia

Kategoria

Dodaj wydarzenie

Newsletter

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze aktualności, wpisz poniżej swój adres e-mail:Losowy film

DK wolbrom
Wymiana kotłów węglowych 1
Wymiana kotłów węglowych 2
Warta
zostań żołnierzem LGD WFOS Kraków modernizacja szkół Basen Mapa Zagrożeń strefa budowa kanalizacji budowa kanalizacji wolbrom EkopartnerzyWolbrom.pl na Facebooku